PRAVIDLA OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

Tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů popisují, které informace, data a osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány při činnosti společnosti Martin Kostyál - Kuchyně MADEL IČ: 06050875.

Tato pravidla stanovují druhy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, když využíváte našich služeb, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat.

Tímto Vás níže informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o právech v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (též jen „GDPR“). 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.

Martin Kostyál - Kuchyně MADEL je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na základě výše uvedeného jsme oprávněni předat osobní údaje v rámci realizace zakázky následujícím subjektům, popř. kategoriím: 

dopravcům 

montážním skupinám

architektům

stavebním firmám 

programátorům informačního a účetního systému

úřadům pro účely kontroly

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

můžeme zpracovávat zejména následující osobní údaje:

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu (např. jméno, příjmení, titul, doručovací adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

popisné údaje (např. bankovní spojení, historie objednávek, fotodokumentaci, vizualizace, apod.)

a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Námi vyhotovené vizualizace jsou autorským dílem, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Společnost Delus interier je jediným nositelem veškerých autorských práv a bez našeho souhlasu nelze tyto materiály šířit, či do nich zasahovat a dále je užívat. Porušení je jednáním, které zakládá právní odpovědnost.

Používáme soubory cookies pro analýzu způsobu, jakým procházíte náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonalovat a webové stránky lépe zpřehlednit či aktualizovat. Soubory cookies nejsou dále využívány pro reklamní kampaně.

Pro více informací : https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie  

S používáním těchto souborů musíte vyjádřit svůj souhlas, kterým se rozumí i setrvání na našem webu a nepřepnutí do anonymního režimu prohlížení - viz info panel a nastavení níže.

Pro zakázání souborů cookies pomocí webového prohlížeče klikněte na ikonu vašeho prohlížeče a postupujte pomocí instrukcí: 

Správa Cookies:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari cookies: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=cs_CZ&locale=cs_CZ

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

zpracováváme osobní údaje pro účely: optimalizace webu,

plnění smlouvy o realizaci a pro účely GDPR, dále pro dodržení povinnosti uchovávání účetních a daňových dokladů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

DALŠÍ INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM DLE GDPR

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty řadu práv, včetně práva požadovat od správce dat: 

přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), 

opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), 

omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR), 

vznést námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR), 

právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR), 

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email: vyroba@kuchyne-madel.cz .